******  الكتروتراپي  ******

  دستگاه هاي مورد استفاده در الكتروتراپي با هدف كاهش درد ، كاهش اسپاسم ، كاهش چسبندگي ، بازآموزي و تقويت عضلات بيماران به صورت زير تقسيم بندي مي‌شود :


1- استفاده از اشعه مادون قرمز (IR : Infer a Red)
   اشعه مادون قرمز جرياني با طول موج 1000 تا 40000 آنگسترم مي‌باشد كه وقتي با بدن برخورد مي كند به گرما تبديل شده و باعث افزايش جريان خون در نقطه درمان مي‌شود و در نتيجه باعث بهبود تغذيه و دور شدن مواد زايدي كه به علت سيكل درد ايجاد شده‌اند مي شود.
موارد كاربرد  :

1- كاهـــش درد
2- كاهش اسپـاسم
3- كاهـش سفتـي
4- افزايش دامنه حركتي 
5- صدمات و ضايعات ورزشي
6- آماده سازي بيمار براي انجام حركات‌
ورزشي‌ و تكنيكهاي ‌درماني
2- استفاده از کيسه داغ (HP : Hot Pack)
   كيسه مخصوصي است كه داراي گرماي مرطوب بوده و ضمن گرم نمودن ناحيه مورد درمان با خاصيت افزايش گردش خون در ناحيه درمان كاربردهاي زير را دارد.
موارد كاربرد  :

1- كاهش اسپاسـم
2- كاهــش درد
3- كاهش‌چسبندگي
4- کاهش سفتي بافت نرم
5- فزايش دامنه حركتي
6- كاهش گرفتگي عضله
7- آماده‌سازي‌‌ بيمار‌ براي‌ انجام‌ حركات‌ ورزشي‌ و تكنيكهاي‌ درماني
3- استفاده از امواج مافوق صوت (US : Ultra Sound)
   اشعه مافوق صوت با فركانس بيش از 20000 هرتز و شدت 0.5 تا 3 ولت بر سانتيمتر با عمق نفوذ حدود 5 سانتيمتر كه با ايجاد گرماي عمقي در بدن باعث افزايش گردش خون و نفوذ پذيري غشاء سلولي و نيز تخليه منطقه درمان از مواد دردزا مي‌شود.
موارد كاربرد  :

1- از بين بردن چسبندگـي
2- كاهش التهاب
3- كاهش اسپاسم عضلاني
4- كاهش درد و ...
5- آزاد‌سازي‌‌ بافت‌ از مواد دردزا
6- افزايش‌دامنه‌حركتي
4- استفاده از امواج دياترمي (SWD : Short Wave Diathermy , MWD : Micro Wave Diathermy)
   از انواع امواج كوتاه راديويي است که طول موج SWD مورد استفاده در فيزيوتراپي 11متر و فركانس آن 12.27 مگاسيكل مي‌باشد.
   طول موج MWD مورد استفاده در فيزيوتراپي 12 متر و فرکانس آن 2450 مگاسيکل مي باشد که باعث ايجاد گرماي عميقي در ناحيه درمان مي شود.
موارد كاربرد  :

1- كاهش اسپاسم
2- كاهش درد
3- افزايش دامنه حرکتي
5- استفاده از جريان گالوانيک (Galvanic)
   در عضلاتي که به علت قطع عصب و يا ضايعه عصبي قادر به انقباض نيستند ، زمان تحريک بالايي لازم است تا جريان به همه فيبر هاي عضله برسد و باعث انقباض آن عضله شود و جريان گالوانيک با شدت 0.5 تا 2.5 ميلي آمپر ، ولتاژ کمتر از 100 ولت ، زمان تحريک 100 و 300 و 1000 و 3000 ميلي ثانيه را انتخاب کرده و باعث انقباض عضله مي شوند.
موارد كاربرد  :

1- ضايعات نخاعي
2- قطع عصب
3- نروپاتيهاي شديد
6- استفاده از جريان فاراديک (FAR : Faradic)
   جرياني با زمان تحريك كوتاه است يعني با زمان تحريك 0.1 و 0.3 و 1 و 3 ميلي‌ثانيه و در مواردي كه عصب سالم بوده ولي عضله توانايي لازم براي انقباض را ندارد به كار مي رود.
موارد كاربرد  :

1- سكته مغزي
2- بيماران ناتوان
3- بعد از تاندون ترانسفر
4- سالمندان ناتوان C.V.A
5- نروپاتيهاي خفيف و ميوپاتيها
7- استفاده از جريان هاي پرفرکانس (IF : Inter Frential)
   در اين جريان از تداخل دو جريان پرفركانس ، يك جريان مدوله شده كم فركانس ايجاد مي شود که امواج 2000 هرتز آن جهت تقويت عضلات عمقي و امواج 4000 هرتز جهت كاهش درد و اسپاسم استفاده مي‌شود.
موارد كاربرد  :

1- كــاهــش درد
2- كاهش التهاب
3- تقويت عضلات
4- كــاهــش ادم
5- بازآموزي عضلات
6- درمان‌ بي‌اختياري ‌ادرار
8- (TENS : Trance cutaneouse Electrical Never Stimulation)
   Trance cutaneouse Electrical Never Stimulation يعني با استفاده از جريان الكتريكي از طريق پوست باعث تحريك عصب ناحيه درمان شويم و جرياني با فركانس 50 تا 150 هرتز مي باشد كه شدت آن بين 12 الي 30 ميلي آمپر مي باشد كه با اشكال مختلف و به صورت ضربه اي و نرمال طراحي شده است و از طريق بسته شدن دريچه درد و ترشح آندروفين باعث تشكيل درد مي شود.
موارد كاربرد  :

1- كاهش‌ دردهاي عصبي
2- كاهــش اسپاسم
3- كاهش دردهاي متعاقب اعمال جراحي
4- كاهش ‌دردهاي ‌متعاقب‌ صدمات ‌و ضايعات ‌ورزشي
5- كاهش دردهاي مزمن و مداوم مثل كمر درد ، سردرد و ...
9-  (HV : High Voltage)
   اشعه اي با طول موج 100 تا 400 نانومتر بوده كه با بلوكه كردن سيستم سمپاتيك باعث افزايش گردش خون در ناحيه مي شود.
موارد كاربرد  :

1- افراد ديابتي
2- زخمهاي فشاري
3- بيماران سرمازده
10- استفاده از اشعه ليزر (Light Amplification by Stimulated Emit ion of Radiation)
   تقويت نور بوسيله گسيل تشعشع تحريك شده که به اختصار ، ليزر خوانده مي شود. در فيزيو تراپي از ليزر كم توان جهت ترميم و كاهش درد و ... استفاده مي شود.
موارد كاربرد  :

1- كاهش التهاب
2- كاهش درد
3- كاهش چسبندگي
4- تاندونيت و بورسيت
صفحه قبل
صفحه بعد